⫸ เสวนาออนไลน์ “การจัดการอบรมระยะสั้น (Short Course) เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”

 

⫷ กองบริการการศึกษาจัดเสวนาออนไลน์ ⫸
“การจัดการอบรมระยะสั้น (Short Course) เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”
                        👉 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองบริการการศึกษา ได้จัดเสวนาออนไลน์ “การจัดการอบรมระยะสั้น (Short Course) เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นผู้บรรยาย และดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยการบรรยายดังกล่าวเป็นการถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
                       👉 การบรรยายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังการบรรยายมีความเข้าใจและสร้างความตระหนักเรื่องการจัดการอบรมระยะสั้นในรูปแบบหลักสูตรประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองสมรรถนะและเป็นการพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Up-skill/ Re-skill) ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและประเทศ สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน
รับชมการเสวนาฯ ย้อนหลังได้ที่
http://bit.ly/buushortcoursetalk
เอกสารประกอบการบรรยาย ⫸                       ⫷ ภาพกิจกรรม