📣 ขอเชิญร่วมรับฟังการจัดเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การจัดการอบรมระยะสั้น (Short Course) เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” (18 ก.พ. 2564)

 

– ขอเชิญร่วมรับฟังการจัดเสวนาออนไลน์ –
เรื่อง “การจัดการอบรมระยะสั้น (Short Course)เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”
                      👉 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญร่วมรับฟังการจัดเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การจัดการอบรมระยะสั้น (Short Course) เพื่อพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ คุรุกิจโกศล ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นผู้บรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 11.00 – 12.00 น.  โดยถ่ายทอดสดทาง Facebook Fanpage : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
                        👉 วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักเรื่องการจัดการอบรมระยะสั้นในรูปแบบหลักสูตรประกาศนียบัตรที่ได้รับการรับรองสมรรถนะและเป็นการพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรวัยทำงาน (Up-skill / Re-skill) และให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพ Program 1 ระบบพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและแรงงานในพื้นที่

ถ่ายทอดสดทาง

Facebook Fanpage : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เวลา 11.00 – 12.00 น.