⫸ กองบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนทักษะด้านการผลิต (Production Reskill) สนับสนุนการจัดทำรายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน”

 

กองบริการฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนทักษะด้านการผลิต (Production Reskill)
สนับสนุนการจัดทำรายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน”
                          👉 เมื่อวันที่ 8-9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มพูนทักษะด้านการผลิต (Production Reskill) สนับสนุนการจัดทำรายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน”
                         👉 โดยเป้าหมายสำคัญในโครงการนี้ คือ ต้องการผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนของแต่ละส่วนงานสามารถสนับสนุนคณาจารย์ในการสร้างและพัฒนารายวิชา สื่อ ข้อสอบ ตามแนวทางการจัดทำรายวิชาของ MOOC สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้
                         👉 สำหรับกิจกรรมตลอดการอบรม ได้รับความสนใจจากบุคลากรจากทุกส่วนงาน โดยวิทยากรแต่ละหัวข้อได้นำเข้าสู่บทเรียน การฝึกกิจกรรม ฝึกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มทักษะต่าง ๆ ที่จะเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปสนับสนุนการสร้างรายวิชา MOOC ได้อย่างครบถ้วน
ภาพกิจกรรม