⫸ กองบริการฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO)”

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“การกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา”
(CHE Curriculum Online: CHECO)
                      เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 กองบริการการศึกษาได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO)” ณ ห้องบรรยาย KB ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา                       

                       ⫸ การจัดโครงการฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการกรอกข้อมูลในระบบ CHECO ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความสอดคล้องกับเล่มหลักสูตรเพื่อที่จะได้นำส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาต่อไป โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 53 คน

 

ภาพกิจกรรม