⫸ ม.บูรพา ไร้ขีดจำกัด…จัดอบรม MOOC

 

ม.บูรพา ไร้ขีดจำกัด…จัดอบรม MOOC
                         มหาวิทยาลัยบูรพา โดยกองบริการการศึกษาได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม PJ-301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) ให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนางสาวณัฐกานต์ ปัดเกษม ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวรายงานโครงการฯ
                         ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรหลัก 3 ท่าน เพื่อให้ความรู้ ได้แก่ ดร.ภูเบศ เลื่อมใส ดร.สุขมิตร กอมณี และ ดร.ดำรัส อ่อนเฉวียง และยังมีวิทยากรจากส่วนงานต่าง ๆ เข้าร่วมนำเสนอ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำ MOOC อีกมากมาย โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าในการออกแบบและพัฒนารายวิชา ในหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิดได้ อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน ข้อสอบในหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิดได้ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถผลิตสื่อวิดีทัศน์ (Video Production) และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิดได้ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยบูรพาตั้งเป้าให้ 1 ส่วนงานจะต้องมีรายวิชา MOOC อย่างน้อย 1 รายวิชา
                          MOOC (Massive Open Online Course) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จำนวนมาก ๆ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ มีทั้งฟรีและเสียค่าใช้จ่าย โดย MOOC นี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการการศึกษาของโลก โดยผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาได้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การดูวีดิโอ การอ่าน Text / Info graphic ต่าง ๆ การทำ Quiz การทำแบบทดสอบ และการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน Discussion ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะเชื่อมโยง Course Online เข้ากับเครื่องมือในด้านเทคโนโลยีการศึกษาต่าง ๆ ได้เช่น เว็บไซต์ Qualtrics หรือโปรแกรม Matlab เป็นต้น
                           นอกจากนี้ MOOC ยังเป็นรูปแบบการนำเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่าง ๆ ทางออนไลน์ ที่เข้าถึงผู้เรียนจำนวนมาก ๆ ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ โดยส่วนใหญ่เป็นการให้บริการฟรี ซึ่ง MOOC นี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการการศึกษาของโลก โดยการนำเทคโนโลยีและวิธีการเรียนการสอนสมัยใหม่มาผสมผสานกัน ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อเข้าไปดูวิดีโอการบรรยาย เข้าไปฝึกปฏิบัติ ทำแบบทดสอบแบบฝึกหัด หรือเข้าไปร่วมสนทนากับผู้เรียนอื่น ๆ ได้ ทำให้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งตอนนี้มีเครือข่ายครอบคลุมไปทั่วทุกมุมโลก สิ่งหนึ่งที่การเรียนออนไลน์แบบ MOOC มีนอกเหนือจากสื่อประกอบการเรียนแบบปรกติ คือในการเรียนรูปแบบดังกล่าวมีวีดิโอให้ผู้เรียนสามารถเรียนซ้ำได้ มีหนังสือออนไลน์ให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม มีแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ฝึกทดสอบ และมีฟอรั่ม (Forum) ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนสนทนาระหว่างนักเรียนด้วยกัน หรือกับผู้สอน และผู้ช่วยสอนได้อีกด้วย
(ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพจาก: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
ภาพกิจกรรม