📣 ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์-ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

 

มหาวิทยาลัยบูรพา
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563
⫷ รายละเอียด ⫸
CLICK