📣 ขอเชิญส่งหลักสูตรเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนและผลักดันหลักสูตรในการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับสากล

 

โครงการสนับสนุนและผลักดันหลักสูตรในการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับสากล

“Coaching Project for AUN-QA Accreditation”
                        ขอเชิญส่งหลักสูตรเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนและผลักดันหลักสูตรในการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับสากล (Coaching Project for AUN-QA Accreditation)
“จำนวนไม่เกิน 5 หลักสูตร”
– ภายในวันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 –
ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่
งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา
โทร.038-102716, 2640
facebook: BUU Quality
รายละเอียดโครงการฯ