📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในยุค New Normal”

 

 – ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในยุค New Normal”
                        งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ขอเชิญ “หัวหน้าส่วนงาน รอง/ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “การผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพใน
ยุค New Normal”
 
                        ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม PJ-301 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา **เปลี่ยนสถานที่อบรมจาก K-C 300**
บรรยายโดย
ดร.อรสา ภาววิมล
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
⪢ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ ⪡

 

https://forms.gle/mBgRzct91N6oukdC6
– ภายในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 –

📞 ติดต่อสอบถามได้ที่
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา

โทร.038-102570