⫸ งานพัฒนาคุณภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA Implementation and Gap Analysis”

 

งานพัฒนาคุณภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA Implementation and Gap Analysis”
                        👉 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA Implementation and Gap Analysis ปีการศึกษา 2563″ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม PJ-301 ชั้น 3 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
                        👉 การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยบูรพา ให้มีความรู้ เข้าใจวัตถุประสงค์ สาระของเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร สามารถนำกรอบแนวคิด AUN-QA ไปพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตร
                        👉 ซึ่งในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นวันแรกของการอบรมฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากรหลัก บรรยาย QA Practice and Gap Analysis (Criteria 1-11) และวิทยากรกลุ่ม ประกอบด้วย ดร.วัลลภ ใจดี, ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน, ดร.พัชรวดี พูลสำราญ และอาจารย์ทัศวิญา พัดเกาะ จากนั้นจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการประเมินตามเกณฑ์ AUN-QA พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่อไป
***ขอขอบคุณภาพและข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาพกิจกรรม 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ⫸      ⫷ ภาพกิจกรรม 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563