⫸ งานพัฒนาคุณภาพจัดอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria)”

 

งานพัฒนาคุณภาพจัดอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria)”
                        👉 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรม เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria)” ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม PJ-301 อาคาร “50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน และคณะทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx โดยใช้ข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirement) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของเกณฑ์ และสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการในส่วนงาน โดยเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการอภิปรายภาพรวมและโครงสร้างเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต และคุณพิศมัย น้ำจันทร์ เป็นวิทยากรบรรยายและอภิปรายภาพรวม
                       👉สำหรับในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป็นการอภิปรายเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการเป็นเลิศ โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ยงศิริ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง
***ขอขอบคุณภาพและข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาพกิจกรรม