📣 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU EdPEx Assessor Training)” (22 ม.ค., 21-23 เม.ย. 2564)

 

⫷ ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ⫸
“ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU EdPEx Assessor Training) ”
                       👉 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญผู้บริหารส่วนงาน (หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน) ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย (ภายในสำนักหรือสถาบัน) หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร “EdPEx Criteria” ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา หรือหลักสูตร “TQA Criteria” ที่จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มาแล้วไม่เกิน ๒ ปี (สำหรับผู้ผ่านการอบรมโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติให้ยื่นเอกสารยืนยัน การผ่านหลักสูตรดังกล่าวด้วย)
                      👉 ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 (ผ่านระบบ Online) เวลา 08.30 – 16.00 น. 
                      👉 วันที่ 21-23 เมษายน พ.ศ. 2564 **(รายละเอียดการอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 
                      ✍ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการประยุกต์ใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการในส่วนงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 แพลตฟอร์มที่ 3 การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
⪢ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ ⪡

http://bit.ly/BUUEdPExAssessor63
– ภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564 –

📞 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา
โทร.038-102716, 2640
facebook: BUU Quality