⫸ การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคระดับส่วนงานและสถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2564

 

การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคระดับส่วนงานและสถาบัน มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2564
                       👉 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิค ระดับส่วนงาน และระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ ด้วย Google Hangout Meet โดยฝ่ายเลขานุการได้ออนไลน์จากห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี เพื่อหารือถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับส่วนงาน ปีการศึกษา 2563 ในประเด็น ดังนี้
                       1. แนวทางการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU EdPEx Assessor Training)”
                       2. การดำเนินการสำหรับส่วนงานที่ผ่านการคัดเลือกโครงการสนับสนุนและผลักดันส่วนงาน สู่องค์กรคุณภาพระดับ Thailand Quality Class (TQC) (Coaching Project for TQC Award)
                       3. การแบ่งปันประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์