⫸ กองบริการฯ จัดอบรม “แนวทางการจัดทำหลักสูตร (มคอ.2) ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา”

 

กองบริการการศึกษา มุ่งพัฒนาหลักสูตรฯ จัดอบรม
“แนวทางการจัดทำหลักสูตร (มคอ.๒) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา”
              กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทำหลักสูตร (มคอ.2) ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม IC 203 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานโครงการฯ สำหรับวิทยากรได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค ราชบัณฑิต และศาสตราจารย์ นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจแนวทางการจัดทำหลักสูตรตลอดจนสามารถพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้บรรลุเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่คุณภาพของการจัดการศึกษาต่อไป

              ⏩ ทั้งนี้ หลักสูตร มคอ.๒ มีรายละเอียดเป็นคำอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ โดยจะถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสม ตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ของสถาบันฯ โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกันวางแผนและจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร

 

 

(ขอขอบคุณข้อมูลจาก: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
ภาพกิจกรรม วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ภาพกิจกรรม วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563