⫸ งานพัฒนาคุณภาพจัดอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “BUU EdPEx Sharing (Online)”

 

งานพัฒนาคุณภาพจัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“BUU EdPEx Sharing”
                        👉 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “BUU EdPEx Sharing” โดยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ และสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และได้รับเกียรติจากคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภาพกิจกรรม