⫸ การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2564

 

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2564
                      👉 เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 903 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุม “คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2564” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ, ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และบุคลากรงานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในลักษณะออนไลน์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงานที่กำกับดูแลด้านการพัฒนาคุณภาพ/ประกันคุณภาพ และบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาคุณภาพ/ประกันคุณภาพของส่วนงาน
⫷ ภาพกิจกรรม ⫸