⫸ กองบริการการศึกษาจัดฝึกอบรมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ BUU MOOC ครั้งที่ 1

 

– กองบริการการศึกษาจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ BUU MOOC ครั้งที่ 1 –
                       👉 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กองบริการการศึกษาได้จัด “โครงการฝึกอบรมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำ BUU MOOC ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยบูรพา”  ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Google meet ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ได้กล่าวถึงความคืบหน้าต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการผลักดันการสร้างรายวิชาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยบูรพา
                       👉 โดยการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อติดตามการสร้างและพัฒนารายวิชา ในหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด และรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการปฎิบัติการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน
                       👉 การติดตามความก้าวหน้าในครั้งนี้ มีรายวิชาเข้าร่วมนำเสนอจำนวน 7 รายวิชา ได้แก่
1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย อาจารย์รพีพรรณ คุณประยูรสวัสดิ์ และ อาจารย์สุพรรณิการ์ กำลังหาญ (สถาบันภาษา)
2. ชีวิต สุขภาพ และความงาม โดย ดร.ทิษฏยา เสมาเงิน และ ดร.ธนพรรณ เสียงแจ่ม (คณะสหเวชศาสตร์)
3. ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน โดย อาจารย์เสกสรร พรมเกษา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
4. Java Programming Fundamentals โดย ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม (คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์)
5. Statistics for Administrators โดย ดร.กาณติมา พงษ์นัยรัตน์ และ อาจารย์ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ (คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์)
6. วิทยาการระบบประสาทกับจิตวิทยาการเรียนรู้ โดย ดร.ปรัชญา แก้วแก่น (วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา)
7. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โดย อาจารย์เอกรัฐ คำเจริญ (คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
ภาพกิจกรรม