⫸ งานพัฒนาคุณภาพจัดอบรม “AUN-QA Implementation and Gap Analysis ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2”

 

งานพัฒนาคุณภาพจัดอบรม
– AUN-QA Implementation and Gap Analysis ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 –
                    👉 เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา จัดโครงการอบรม “AUN-QA Implementation and Gap Analysis ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2”  แบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายใน (Burapha University Internal Quality Assurance System: BIQAS) ระดับหลักสูตร และสร้างความเข้าใจกรอบความคิด หลักการสําคัญ และสาระของเกณฑ์ AUN-QA ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการอบรม โดยได้รับเกียรติจากคณะอนุกรรมการเทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร
ภาพกิจกรรม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ⫸            ⫷ ภาพกิจกรรม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ⫸