◉ ตารางการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ◉
โครงการ/กิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม  ฝ่ายงานรับผิดชอบ
▶ กันยายน พ.ศ. 2565 
โครงการอบรม “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 2564”  << รายละเอียด >> 
1
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565
เวลา: 09.00 – 12.00 น.
สถานที่: บรรยายแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM
⫸ งานกำหนดตำแหน่งฯ  2671
 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขุมปัญญาตะวันออก (BUU KM 2565) ครั้งที่ 5 “การบริหารหลักสูตรให้สนุกและมีคุณภาพ”
<< รายละเอียด >>  
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565
เวลา: 13.00 – 15.00 น.
สถานที่: บรรยายแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716, 2640
▶ สิงหาคม พ.ศ. 2565 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขุมปัญญาตะวันออก (BUU KM 2565) ครั้งที่ 4 “เคล็ดลับการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ”
<< รายละเอียด >> 
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 13.00 – 15.00 น.
สถานที่: บรรยายแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716, 2640
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขุมปัญญาตะวันออก (BUU KM 2565) ครั้งที่ 3 “การบริหารส่วนงานตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx”  << รายละเอียด >>   วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 13.00 – 15.00 น.
สถานที่: บรรยายแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716, 2640
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขุมปัญญาตะวันออก (BUU KM 2565) ครั้งที่  2 “เทคนิคการทำรายวิชา BUU MOOC ให้ปัง”
<< รายละเอียด >> 
วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 13.00 – 15.00 น.
สถานที่: บรรยายแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716, 2640
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขุมปัญญาตะวันออก (BUU KM 2565) ครั้งที่ 1 “บุคคลต้นแบบ ปลุกแรงบันดาลใจในตัวคุณ”
<< รายละเอียด >>  
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 13.00 – 15.00 น.
สถานที่: บรรยายแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716, 2640
▶ กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC ครั้งที่ 2”
1
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่: ห้องประชุม 201 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ คุณบุรินทร์ 2710
โครงการ “การบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 67 ปีมหาวิทยาลัยบูรพา :  67th anniversary 67 Public lectures : Wisdom of the East”   ระหว่างวันที่ 1-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
▶ รายละเอียด ◀  
1
⫸ งานพัฒนาหลักสูตร 2570
▶ มิถุนายน พ.ศ. 2565  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC ครั้งที่ 2”
1
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เวลา: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่: ห้องประชุม 201 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ คุณบุรินทร์ 2710
โครงการอบรม “การเขียนบทวีดิทัศน์เพื่อการพัฒนารายวิชา BUU MOOC”  << รายละเอียด >>  
1
วันที่ 21-22 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เวลา: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่: ห้องประชุม 201 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ คุณบุรินทร์ 2710
โครงการ “มาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ระดับอุดมศึกษา (Professional Standard Framework, PSF)” 
<< รายละเอียด >>  
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เวลา: 09.00 – 14.00 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting
⫸ งานพัฒนาหลักสูตร 2570
▶ พฤษภาคม พ.ศ. 2565  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “CLO Writing Step-by-Step” รุ่นที่ 2 << รายละเอียด >>  
1
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 09.00 – 12.00 น. 
สถานที่: อบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “CLO Writing Step-by-Step” รุ่นที่ 1 << รายละเอียด >>  
1
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 13.30 – 16.30 น. 
สถานที่: อบรมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรม “การจัดการเรียนรู้กระบวนทัศน์ใหม่ (New Learning Paradigm)”
1
1
1
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 09.00 – 12.00 น.
สถานที่ (Onsite): ห้องประชุม IC 203 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
Online: อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM
⫸ งานพัฒนาหลักสูตร 2641
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC ประจำปีงบประมาณ 2565”
1
วันที่ 19-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เวลา: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
สถานที่: ห้องประถมใจจิตร อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
⫸ คุณบุรินทร์ 2710
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสนับสนุนและผลักดันหลักสูตรในการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับสากล ปีการศึกษา 2564 (Coaching Project for AUN-QA Accreditation, Academic Year of 2564)” ครั้งที่ 3  วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 11.00 – 16.00 น.
สถานที่: ห้องประชุม PJ 101 ชั้น 1
อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสนับสนุนและผลักดันหลักสูตรในการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับสากล ปีการศึกษา 2564 (Coaching Project for AUN-QA Accreditation, Academic Year of 2564)” ครั้งที่ 2  วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 11.00 – 16.00 น.
สถานที่: ห้องประชุม PJ 101 ชั้น 1
อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
▶ เมษายน พ.ศ. 2565  
โครงการอบรม “การใช้ระบบ BUU MOOC เพื่อเผยแพร่รายวิชา” << รายละเอียด >>  
1
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565
เวลา: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่: ห้องประชุม 201 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ คุณบุรินทร์ 2710
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสนับสนุนและผลักดันหลักสูตรในการรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับสากล ปีการศึกษา 2564 (Coaching Project for AUN-QA Accreditation, Academic Year of 2564)” ครั้งที่ 1  วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565
เวลา: 11.00 – 16.00 น.
สถานที่: ห้องประชุม PJ 101 ชั้น 1
อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Outcome-Based Education: การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลตามแนวทาง OBE” 
1
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565
เวลา: 09.00 – 16.00 น.
สถานที่: ห้องประชุม PJ 101 ชั้น 1
อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนาหลักสูตร 2641
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Outcome-Based Education : การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE”
1
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565
เวลา: 09.00 – 16.00 น.
สถานที่: ห้องประชุม PJ 101 ชั้น 1
อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพ
⫸ งานพัฒนาหลักสูตร 2641
การประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
1
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565
เวลา: 13.30 น. 
สถานที่: ประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom
1
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
▶ มีนาคม พ.ศ. 2565 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Review & Calibration”
1
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 08.30 – 16.00 น.
สถานที่: ห้องประชุม CL 101 คณะวิทยาศาสตร์
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับส่วนงาน”
1
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 13.30 – 16.30 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร”
1
วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 08.30 – 12.00 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Journey toward Excellent University: Introduction to EdPEx SAR Writing”
1
1
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 08.30 – 17.00 น.
สถานที่: ห้องประชุม เทา-ทอง 1
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
กิจกรรม “มหาวิทยาลัยบูรพาศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 13.00 – 14.00 น.
สถานที่: ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Criteria Review & SAR Writing”
1
<< รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
เวลา: –
สถานที่:
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2”  << รายละเอียด >>  วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่: ห้องประชุม 201 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ คุณบุรินทร์ 2710
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Review & Calibration รุ่นที่ 2″
1
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565
เวลา: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
▶ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Review & Calibration รุ่นที่ 1″
1
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เวลา: 09.00 – 16.00 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “BUU EdPEx Assessor”
1
1
1
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เวลา: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่: ห้องประชุม PJ 101 ชั้น 1
อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการ “การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 2” << รายละเอียด >> 
1
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เวลา: 09.00 – 12.00 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
⫸ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 2711
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “BUU EdPEx Assessor”
1
1
1
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เวลา: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่: ห้องประชุม PJ 101 ชั้น 1
อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “BUU EdPEx Assessor”
1
1
1
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เวลา: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่: ห้องประชุม PJ 101 ชั้น 1
อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Journey toward Excellent University: Innovation” << รายละเอียด >>
1
1
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เวลา: 08.30 – 17.00 น.
สถานที่: ห้องประชุม เทา-ทอง 1
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
▶ มกราคม พ.ศ. 2565 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “BUU AUN-QA Assessor
ปีการศึกษา 2564”
<< รายละเอียด >>
1
1
วันที่ 26-28 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่: ห้องประชุม PJ 101 ชั้น 1
อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Journey toward Excellent University: Customers” 
1
<< รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
เวลา: –
สถานที่:
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการ Share & Talk “การจัดการเรียนการสอน
ตามแนวทาง CWIE”
<< รายละเอียด >>
1
วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา: 11.00 – 12.00 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
⫸ งานพัฒนาหลักสูตร 2570
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU EdPEx Assessor Training)” รอบที่ 1 Pre-Work Preparation”
<< รายละเอียด >>
1
วันที่ 6-7 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่: ห้องประชุม MD 601 ชั้น 6
อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรม “Journey toward Excellent University: KM Tools and Practices”  << รายละเอียด >>
1

1
1
วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565
เวลา: 08.30 – 17.00 น.
สถานที่: ห้องประชุม MD 601 ชั้น 6
อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
▶ ธันวาคม พ.ศ. 2564 
โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria)” << รายละเอียด >>
1
1
วันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เวลา: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่: ห้องประชุม PJ 301 ชั้น 3
อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวคิดการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักการของ OBE, AUN-QA, EdPEx และ SIPOC”  << รายละเอียด >>  วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เวลา: 13.30 – 16.30 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการ Share & Talk “ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา” << รายละเอียด >>
1
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เวลา: 11.00 – 12.00 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
⫸ งานพัฒนาหลักสูตร 2570
▶ พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2
<< รายละเอียด >>
วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา: 08.30 – 16.00 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
1
⫸ คุณบุรินทร์ 2710
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายวิชา
BUU MOOC หัวข้อ: การสร้างสื่อวีดิทัศน์ (Production)
ในห้องปฏิบัติการฯ” รุ่นที่ 1/2564 

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
สถานที่: << จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง >>
⫸ คุณบุรินทร์ 2710
โครงการเสวนาออนไลน์ Share & Talk
หัวข้อ “การพัฒนา Soft Skills สำหรับนิสิต: มุมมองจาก
ผู้ประกอบการ” << รายละเอียด >>
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา: 10.00 – 12.00 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
⫸ งานพัฒนาหลักสูตร 2641
โครงการเสวนาออนไลน์ Share & Talk
หัวข้อ “แนวทางการขอเปิดหลักสูตรการศึกษา
ที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Sandbox)”
<< รายละเอียด >>
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา: 09.30 – 12.00 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
1
⫸ งานพัฒนาหลักสูตร 2641
โครงการเสวนาออนไลน์ Teaching & Learning Expo
หัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการหรือนวัตกร”
<< รายละเอียด >>
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา: 13.00 – 16.30 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
⫸ งานพัฒนาหลักสูตร 2641
▶ ตุลาคม พ.ศ. 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำรายวิชา BUU MOOC รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 << รายละเอียด >>
4441
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เวลา: 09.00 – 16.00 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
⫸ คุณบุรินทร์ 2710
โครงการอบรม “การจัดทำแผนพัฒนาส่วนงานจากรายงานผลการประเมิน” << รายละเอียด >> 
1
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เวลา: 13.00 – 16.30 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรม การจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรจากรายงานผลการประเมิน” << รายละเอียด >> 
1
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เวลา: 08.30 – 12.00 น.
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรม “การพลิกโฉมองค์กรในยุคดิสรัปชั่น
1
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
สถานที่: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716