📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria)”: 23-24 ธ.ค.2564

◉ งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา ◉

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม

– เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria) –

วันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เวลา 08.30 – 16.30 น.
👉 ชื่อโครงการ: โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria)
👨‍🏫 วิทยากร:
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
– ดร.ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล (คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.กฤชฐา จีระวงศ์พานิช (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
– ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
– คุณพิสมัย น้ำจันทร์ (สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
– เภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธัญ เจริญศรีวิไลวัฒน์ (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
– ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์ (คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
📌 วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ EdPEx โดยใช้ข้อกำหนดโดยรวม (Overall Requirements) เป็นหลักในการเรียนรู้เนื้อหาของเกณฑ์ และสร้างความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เกณฑ์ EdPEx เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการในส่วนงาน
📌 กลุ่มเป้าหมาย: อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน รองหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา หัวหน้าฝ่ายงาน (ได้รับการแต่งตั้งโดยอธิการบดี) และคณะทำงานด้านการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย ที่ยังไม่เคยอบรมหลักสูตรนี้ หรือหลักสูตรเทียบเคียง (เช่น TQA Criteria) จำนวนไม่เกิน 50 คน
📌 สถานที่จัดอบรม: ห้องประชุม PJ 301 ชั้น 3 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
📅 วันและเวลาการอบรม: วันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
📞 ติดต่อสอบถามข้อมูล: งานพัฒนาคุณภาพ 038-102716, buu_quality@go.buu.ac.th, Facebook: BUU Quality