📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรจากรายงานผลการประเมิน”: 19 ต.ค.2564

 

◉ งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา ◉

ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (หลักสูตรละไม่เกิน 2 คน)
ลงทะเบียนเข้าร่วม

– โครงการอบรม “การจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรจากรายงานผลการประเมิน ” –
(Transforming Feedback Report into Program Improvement Plan)
(ผ่านโปรแกรม ZOOM)
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.
👉 ชื่อโครงการ: การจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรจากรายงานผลการประเมิน
                            (Transforming Feedback Report into Program Improvement Plan)
👨‍🏫 วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
อาจารย์ ดร.วัลลภ ใจดี (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
📌วัตถุประสงค์ของโครงการ: จัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรจากรายงานผลการประเมินได้อย่างสอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของเกณฑ์ AUN-QA Version 4 และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 แพลตฟอร์มที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพ
📌 กลุ่มเป้าหมาย: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร (หลักสูตรละไม่เกิน 2 คน)
📌 รูปแบบการอบรม: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
📅 วันและเวลาการอบรม: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น.
👉 ช่องทางการลงทะเบียน: https://bit.ly/Regis_Oct19AUN – ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 –
📞 ติดต่อสอบถามข้อมูล: งานพัฒนาคุณภาพ 038-102716, buu_quality@go.buu.ac.th, Facebook: BUU Quality