📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การจัดทำแผนพัฒนาส่วนงานจากรายงานผลการประเมิน”

 

◉ งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา ◉

ขอเชิญผู้บริหารส่วนงาน (คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี)
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนเข้าร่วม

– โครงการอบรม “การจัดทำแผนพัฒนาส่วนงานจากรายงานผลการประเมิน”
(Transforming Feedback Report into Organization Improvement Plan)
(ผ่านระบบ ZOOM)
วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.
👉 ชื่อโครงการ: การจัดทำแผนพัฒนาส่วนงานจากรายงานผลการประเมิน (Transforming Feedback Report into Organization Improvement Plan)
👨‍🏫 วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
                       รองศาสตราจารย์ นพ.สมชาย ยงศิริ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
📌 วัตถุประสงค์ของโครงการ: จัดทำแผนพัฒนาส่วนงานจากรายงานผลการประเมินได้อย่างสอดคล้องและตรงตามวัตถุประสงค์ของเกณฑ์ EdPEx และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2567 แพลตฟอร์มที่ 3 การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน
📌 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้บริหารส่วนงาน (คณบดี, รองคณบดี, ผู้ช่วยคณบดี, ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ, ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
📌 รูปแบบการอบรม: อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
📅 วันและเวลาการอบรม: วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น.
👉 ช่องทางการลงทะเบียน: https://bit.ly/Regis_Oct19EdPEx ภายในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 –
📞 ติดต่อสอบถามข้อมูล: งานพัฒนาคุณภาพ 038-102716, buu_quality@go.buu.ac.th, Facebook: BUU Quality