▶ งานพัฒนาฯ จัดอบรม “การจัดทำแผนพัฒนาส่วนงานจากรายงานผลการประเมิน”

 

งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา จัดอบรม
โครงการ “การจัดทำแผนพัฒนาส่วนงานจากรายงานผลการประเมิน”
                        👉 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม “การจัดทำแผนพัฒนาส่วนงานจากรายงานผลการประเมิน (Transforming Feedback Report into Organization Improvement Plan)” ในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ นพ.สมชาย ยงศิริ (คณะแพทยศาสตร์) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนงาน รองหัวหน้าส่วนงาน ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก รองผู้อำนวยการ ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยบูรพา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ จำนวน 123 คน (จากจำนวนผู้ลงทะเบียน จำนวน 123 คน)
ภาพกิจกรรม