📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Share & Talk “การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง CWIE: 28 ม.ค.2565

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ขอเชิญเข้าร่วม

โครงการ Share & Talk

– การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง CWIE  –

👉 ชื่อโครงการ: โครงการ Share & Talk หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง CWIE
🏢 ผู้รับผิดชอบโครงการ:งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
👨‍🏫 วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ (ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ และรักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
📌 วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในระดับส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยบูรพา ส่งเสริมความเข้าใจในการพัฒนา และปรับปรุงองค์กรตามกรอบการบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกมิติ และพัฒนาระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา
📌 กลุ่มเป้าหมาย: หัวหน้าส่วนงาน รองหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ
📅 วันและเวลาการอบรม: วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 – 12.00 น.
👉ช่องทางการลงทะเบียน:  https://bit.ly/CWIEShare_Talk 
🎥 รูปแบบการอบรม: เสวนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM (Meeting ID: 369 974 5496, Passcode: 447005) หรือ https://buu-ac-th.zoom.us/j/3699745496?pwd=dFk3YTRVVlpLRThWYVlhaU5YUldkdz09 
📞 ติดต่อสอบถามข้อมูล: งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 038-102570, Facebook: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา