📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ม.บูรพา (BUU EdPEx Assessor Training)” รอบที่ 1 – Pre-Work Preparation: 6-7 ม.ค.2565


◉ งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา ◉

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยบูรพา

(BUU EdPEx Assessor Training)

– รอบที่ 1  Pre-Work Preparation –

6-7 มกราคม พ.ศ. 2565

👉 ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU EdPEx Assessor Training)” รอบที่ 1 Pre-Work Preparation
🏢 ผู้รับผิดชอบโครงการ: งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
👨‍🏫 วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และรองศาสตราจารย์ นพ.สมชาย ยงศิริ (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
📌 วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อพัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในระดับส่วนงาน ของมหาวิทยาลัยบูรพา ส่งเสริมความเข้าใจในการพัฒนา และปรับปรุงองค์กรตามกรอบการบริหารจัดการที่ครอบคลุมทุกมิติ และพัฒนาระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยบูรพา
📌 กลุ่มเป้าหมาย: อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน รองหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตร EdPEx Criteria หรือหลักสูตร เช่น TQA Criteria ไม่เกิน 2 ปี
📌 สถานที่จัดอบรม: ห้องประชุม MD 601 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
📅 วันและเวลาการอบรม: วันที่ 6 – 7 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. << กำหนดการ >> 
📞 ติดต่อสอบถามข้อมูล: งานพัฒนาคุณภาพ 038-102716, buu_quality@go.buu.ac.th, Facebook: BUU Quality