📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “Journey toward Excellence University: KM Tools and Practices: 5 ม.ค.2565


◉ งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา ◉

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม Journey toward Excellence University

– KM Tools and Practices –

5 มกราคม พ.ศ. 2565

👉 ชื่อโครงการ: โครงการอบรม เรื่อง Journey toward Excellence University: KM Tools and Practices
🏢 ผู้รับผิดชอบโครงการ: งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
👨‍🏫 วิทยากร: ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์ (วิทยากรและที่ปรึกษาอิสระ EasyInnovation)
📌 วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ และสามารถเลือกใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ได้เหมาะสมกับหัวข้อที่จะดำเนินการจัดการความรู้ และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานจริงในด้านการจัดการความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ
📌 กลุ่มเป้าหมาย: คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยบูรพา
📌 สถานที่จัดอบรม: ห้องประชุม MD 601 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
📅 วันและเวลาการอบรม: วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา 08.30 – 17.00 น. << กำหนดการ >> 
📞 ติดต่อสอบถามข้อมูล: งานพัฒนาคุณภาพ 038-102716, buu_quality@go.buu.ac.th, Facebook: BUU Quality