▶ งานพัฒนาฯ จัดอบรม Journey toward Performance Excellance (JPEx): แนวคิดการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักการของ OBE, AUN-QA, EdPEx และ SIPOC

งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา
จัดโครงการอบรม

– Journey toward Performance Excellance (JPEx) –
แนวคิดการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักการของ OBE, AUN-QA, EdPEx และ SIPOC
                         👉 เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กองบริการการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพ ได้จัด “โครงการอบรม Journey toward Performance Excellance (JPEx): แนวคิดการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักการของ OBE, AUN-QA, EdPEx และ SIPOC” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากร และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากส่วนงาน ดังนี้
                         1) BUULI’s COPIS Model โดย ดร.ทศพร อิฐงาม รองผู้อำนวยการสถาบันภาษา
                         2) การนำ SIPOC Model มาใช้ในการออกแบบกระบวนการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
                         👉 การจัดกิจกรรมในวันนี้ มีคณบดี ผู้อำนวยการ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ที่รับผิดชอบงานด้านการจัดการศึกษาและงานด้านพัฒนาคุณภาพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพหรือพัฒนาคุณภาพ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ จำนวน 102 คน
<< ภาพกิจกรรม >>