📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Share & Talk “แนวทางการขอเปิดหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Sandbox)”: 15 พ.ย.2564

 

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ขอเชิญเข้าร่วม

โครงการ Share & talk

“แนวทางการขอเปิดหลักสูตรการศึกษาที่
แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Sandbox)”

👉 ชื่อโครงการ: เสวนาออนไลน์ Share & Talk: “แนวทางการขอเปิดหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Sandbox)”

👨‍🏫 วิทยากร: รองศาสตราจารย์เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร (รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)

🎥 รูปแบบการอบรม: เสวนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 

📅 วันและเวลาการอบรม: วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.

👉 ช่องทางการลงทะเบียน: https://bit.ly/registersandbox

📞 ติดต่อสอบถามข้อมูล: งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทร.038-102641