📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาออนไลน์ Share & Talk “การพัฒนา Soft Skills สำหรับนิสิต: มุมมองจากผู้ประกอบการ”: 18 พ.ย.2564

 

◉ งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ◉

ขอเชิญหัวหน้าส่วนงาน รองหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ
หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
เข้าร่วม


– โครงการเสวนา Share & Talk –

(ผ่านโปรแกรม ZOOM)

◆ การเสวนาหัวข้อ ◆
“การพัฒนา Soft Skills สำหรับนิสิต: มุมมองจากผู้ประกอบการ”

👉 ชื่อโครงการ: เสวนา Share & Talk: “การพัฒนา Soft Skills สำหรับนิสิต: มุมมองจากผู้ประกอบการ”

👨‍🏫 วิทยากร: คุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ (ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร บริษัท ทรู จำกัด (มหาชน)

📌 วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อรับฟังมุมมองและความต้องการจากผู้ประกอบการในการพัฒนา Soft Skill สำหรับนิสิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการพัฒนา Soft Skill ของนิสิตให้สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ

📌 กลุ่มเป้าหมาย: หัวหน้าส่วนงาน รองหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

🎥 รูปแบบการอบรม: เสวนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

📅 วันและเวลาการอบรม: วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.

👉ช่องทางการลงทะเบียน: https://bit.ly/register18112021 

📞 ติดต่อสอบถามข้อมูล: งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทร.038-102641