▶ กองบริการฯ..จัดอบรม “การพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1”

กองบริการฯ..จัดอบรม
– การพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) –
ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1
                        👉 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยบูรพาโดยกองบริการการศึกษาได้จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1” ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรทั้ง 3 ท่าน มาให้ความรู้ ได้แก่ อาจาย์ ดร.ภูเบศ เลื่อมใส, อาจารย์ ดร.สุขมิตร กอมณี (คณะศึกษาศาสตร์) และอาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ชัยปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
<< ภาพกิจกรรม >>