📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 2”: 21 ก.พ.2565

 

 

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

ขอเชิญเข้าร่วม

โครงการอบรม

– การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 2  –

 

👉 ชื่อโครงการ: โครงการอบรม “การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 2”
🏢 ผู้รับผิดชอบโครงการ: งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
👨‍🏫 หัวข้อการบรรยาย/เสวนา:
       ช่วงที่ 1: การบรรยายเรื่อง นโยบายด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา (เวลา 09.00 – 10.30 น.)
                       โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุมนต์ สกลไชย (นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา)
      ช่วงที่ 2: การเสวนาหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในระบบคลังหน่วยกิต (เวลา 10.30 – 12.00 น.)                               
                       โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
📌 วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นและระบบคลังหน่วยกิต และเป็นการส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นสะสมในระบบคลังหน่วยกิตต่อไป
📌 กลุ่มเป้าหมาย: ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ
📅 วันและเวลาการอบรม: วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
👉 ช่องทางการลงทะเบียน:  
สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย: https://bit.ly/sc-ld-rg หรือสแกน QR Code
สำหรับหัวหน้าส่วนงาน: https://bit.ly/sc-dean-rg หรือสแกน QR Code
สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจ: https://bit.ly/shotcourse-register หรือสแกน QR Code
🎥 รูปแบบการอบรม: เสวนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting (Meeting ID: 956 041 8814 , Passcode: 555944) หรือ https://bit.ly/shotcourse21Feb22 หรือสแกน QR Code 
📞 ติดต่อสอบถามข้อมูล: งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 038-102711, Facebook: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา