📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “BUU AUN-QA Assessor ปีการศึกษา 2564”: 26-28 ม.ค.2565

◉ งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา ◉

ขอเชิญเข้าร่วม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

– BUU AUN-QA Assessor ปีการศึกษา 2564 –

26 – 28 มกราคม พ.ศ. 2565

👉 ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง BUU AUN-QA Assessor ปีการศึกษา 2564
🏢 ผู้รับผิดชอบโครงการ: งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
👨‍🏫 วิทยากร:
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
2. ดร.วัลลภ ใจดี (คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน (คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา)
📌 วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจสาระสำคัญของเกณฑ์ AUN-QA ความสอดคล้องของการจัดการศึกษาแบบ Outcome-based Education กับเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 และหลักการ PDCA, ผู้เข้าอบรมสามารถเตรียมการประเมินและทำการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ได้ และสามารถให้ข้อมูลป้อนกลับ ตัดสินผลการประเมิน และเขียนรายงานการประเมินแก่หลักสูตรผู้รับการประเมินได้
📌 กลุ่มเป้าหมาย: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA ที่จัดโดยคณะ มหาวิทยาลัย หรือ ทปอ.
📌 สถานที่จัดอบรม: ห้องประชุม MD 601 ชั้น 6 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
📅 วันและเวลาการอบรม: วันที่ 26 – 28 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. << กำหนดการ >> 
📞 ติดต่อสอบถามข้อมูล: งานพัฒนาคุณภาพ 038-102716, buu_quality@go.buu.ac.th, Facebook: BUU Quality