📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Share & Talk “ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา”: 13 ธ.ค.2564

 

ขอเชิญเข้าร่วม

โครงการ Share & Talk

– ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา –

 

👉 ชื่อโครงการ: Share & Talk หัวข้อ “ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา”

👨‍🏫 วิทยากร:
– รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ)
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
– รองศาสตราจารย์ ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์)
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ ศรีสุข (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

📌 วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ และสามารถนำปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยบูรพาไปปรับใช้ในหลักสูตรที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม

📌 กลุ่มเป้าหมาย: หัวหน้าส่วนงาน รองหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน

📅 วันและเวลาการอบรม: วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น. 

👉ช่องทางการลงทะเบียน:  https://bit.ly/BUUphilosophy 

🎥 รูปแบบการอบรม: เสวนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM (Meeting ID: 423 569 2817, Passcode: 956159) หรือ https://buu-ac-th.zoom.us/j/4235692817?pwd=VmFDczlqWTM4K045bjd1Y3NTWTg5UT09 

📞 ติดต่อสอบถามข้อมูล: งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทร.038-102570