▶ กองบริการฯ จัดเสวนา Share & Talk “การพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการหรือนวัตกร”

 

– กองบริการการศึกษา..จัดเสวนา Share & Talk –
“การพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการหรือนวัตกร”

                       👉 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา จัด โครงการเสวนา Share & Talk “การพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการหรือนวัตกร” ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ
                       👉 การเสวนา Share & Talk “การพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการหรือนวัตกร” ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร ประเทศไทย เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการหรือนวัตกร กับผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนงาน รองหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนจากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 114 คน
                      👉 อนึ่ง การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตาม Platform 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความต้องการภาคตะวันออก KR6 จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาผู้ประกอบการหรือนวัตกร 
<< ภาพกิจกรรม >>