▶ กองบริการฯ จัดเสวนา Share & Talk “แนวทางการขอเปิดหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Sandbox)”

 

– กองบริการการศึกษา จัดเสวนา Share & Talk –
“แนวทางการขอเปิดหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Sandbox)”

                         👉 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา จัด โครงการเสวนา Share & Talk  “แนวทางการขอเปิดหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Sandbox)” ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยการเสวนาฯ ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร  รองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการขอเปิดหลักสูตรการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Sandbox) และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการจากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 102 คน
                         👉 อนึ่ง การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพ สนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคตะวันออก แพลตฟอร์ม ๑ ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพ โปรแกรม 2 พัฒนากำลังคนระดังสูงรองรับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก KR1 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ CWIE และ KR6 จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาผู้ประกอบการหรือนวัตกร
<< ภาพกิจกรรม >>