📣 มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

 


มหาวิทยาลัยบูรพาขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับ
การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
“ศาสตราจารย์”

(ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 280 ง ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564)