▶ กองบริการฯ จัดเสวนา Share & Talk “การพัฒนา Soft Skills สำหรับนิสิต: มุมมองจากผู้ประกอบการ”

 

– กองบริการการศึกษา จัดเสวนา Share & Talk –

“การพัฒนา Soft Skills สำหรับนิสิต: มุมมองจากผู้ประกอบการ”

                        👉 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา จัด โครงการเสวนา Share & Talk “การพัฒนา Soft Skills สำหรับนิสิต: มุมมองจากผู้ประกอบการ” ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ
                        👉 การเสวนา Share & Talk “การพัฒนา Soft Skills สำหรับนิสิต: มุมมองจากผู้ประกอบการ” ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณศรินทร์รา วงศ์ศุภลักษณ์ (ผู้อำนวยการกลุ่มทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร), คุณณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงาน Center of People Growth & Care หน่วยงาน Human Resources), ดร.ชนนิกานต์ จิรา (ผู้อำนวยการ True Digital Academy) และคุณชนิสรา สมมติวงศ์ (Associate Director Dep. HR Center of Excellence/ Strategic Talent Management) บริษัท ทรู จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Soft Skills สำหรับนิสิต จากมุมมองจากผู้ประกอบการภาคเอกชน และยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนงาน รองหรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ หัวหน้าภาควิชา ประธานสาขาวิชา ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนจากส่วนงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 81 คน 
                        👉 อนึ่ง การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปตามแผนยุทธศาสาตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และการสร้างบุคลากรคุณภาพ สนองต่อความต้องการของพื้นที่ภาคตะวันออก แพลตฟอร์ม 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพ KR 6 จำนวนหลักสูตรที่พัฒนาผู้ประกอบการหรือนวัตกร
<< ภาพกิจกรรม >>
<< 🎥 บันทึกการเสวนาฯ >>