📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “มาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ระดับอุดมศึกษา (Professional Standard Framework)”: 17 มิ.ย.2565

 

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วม

โครงการอบรม

⫷ มาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ⫸

(Professional Standard Framework)

👉 ชื่อโครงการ: โครงการอบรม มาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ระดับอุดมศึกษา (Professional Standard Framework)”
🏢 ผู้รับผิดชอบโครงการ: งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
👨‍🏫 วิทยากร: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนายกสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
📌 วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั้งของประเทศไทยและของสหราชอาณาจักร และเป็นแนวทางในการพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพและได้มาตรฐานคุณวุฒิอาจารย์ระดับอุดมศึกษาต่อไป
📌 กลุ่มเป้าหมาย: หัวหน้าส่วนงาน/รองหัวหน้า-ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนงานที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ/หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา/ประธานหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
📅 วันและเวลาการอบรม: วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 14.00 น.
🎥 รูปแบบการอบรม: อบรมแบบออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting (Meeting ID: 369 974 5496, Passcode: 447005 หรือ https://buu-ac-th.zoom.us/j/3699745496?pwd=dFk3YTRVVlpLRThWYVlhaU5YUldkdz09    หรือสแกน QR Code
👉 ช่องทางการลงทะเบียน:   https://bit.ly/BUUPSF_register     หรือสแกน QR Code

 

📞 ติดต่อสอบถามข้อมูล

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 038-102570
Facebook: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา