📣📣 ฝ่ายวิชาการ เสริมศักยภาพด้านการจัดการคึกษา GE..ศึกษาดูงานสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว.

 

ฝ่ายวิชาการ ม.บูรพา เสริมศักยภาพด้านการจัดการคึกษา GE
ศึกษาดูงานสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว.

                          👉 เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยงานพัฒนาหลักสูตรและการสอนกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัด “โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ณ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไประหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา ทั้งนี้สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ นำโดย รศ.ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา (ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้), ผศ.ดร.กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ), รศ.ดร.ธงชัย แก้วพินิจ (หัวหน้าสาขาศิลปวิทยาศาสตร์: Liberal Arts), อ.ดร.สุพัตรา อารีกิจ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้), อ.ดร.สุนทรี สกุลพราหมณ์ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ), อ.ดร.เมทินี ทนงกิจ (ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน) และบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ขณะที่ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพานำโดย รศ.ดร.สมถวิล จริตควร (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ), รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ), ผศ.ดร.สหัทยา รัตนะมงคลกุล (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประมวลผลการศึกษา), หัวหน้าส่วนงาน (คณบดี), อนุกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา, อาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป, นักวิชาการศึกษาที่ดูแลหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของส่วนงานและกองบริการการศึกษา
                         👉 ทั้งนี้สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ได้บรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง วิธีการบริหารจัดการ และแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไประหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายวิชาการจะนำผลจากการศึกษาดูงานดังกล่าวไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยบูรพาให้ตอบโจทย์ผู้เรียนและสังคมปัจจุบันต่อไป
ภาพกิจกรรม