▶ งานพัฒนาฯ จัดอบรม “CLO Writing Step-by-Step รุ่น 1”

 

งานพัฒนาฯ จัดอบรม “CLO Writing Step-by-Step รุ่น 1”

                         👉 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา ได้จัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ CLO Writing Step-by-Step รุ่น 1” ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้อาจารย์ผู้สอน มีความรู้ความเข้าใจการเขียน CLOs บนพื้นฐานของ OBE โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ) เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมการอบรม จำนวน 224 คน
ภาพกิจกรรม