◉ ตารางการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ◉
โครงการ/กิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม  ฝ่ายงานรับผิดชอบ
▶ พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
โครงการ “การพัฒนาทักษะให้กับอาจารย์ผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”  วันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เวลา: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่: จังหวัดฉะเชิงเทรา
⫸ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 2570
โครงการ “ค่ายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1”
*
*
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
เวลา: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่: จังหวัดระยอง 
⫸ งานกำหนดตำแหน่งฯ 2617
▶ เมษายน พ.ศ. 2566 
โครงการ “ค่ายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1”
*
*
วันที่ 27-30 เมษายน พ.ศ. 2566
เวลา: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่: จังหวัดระยอง 
⫸ งานกำหนดตำแหน่งฯ 2617
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“AUN-QA Review & Calibration ปีการศึกษา 2565”
*
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566
เวลา: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่: บรรยายออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
BUU AUN-QA Assessor ปีการศึกษา 2565″ 
*
วันที่ 5-7 เมษายน พ.ศ. 2566
เวลา: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่: บรรยายออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
โครงการ “การพัฒนาหลักสูตร Skill Mapping” 
*
*
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566
เวลา: 09.00 – 16.00 น.
สถานที่: บรรยายออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
⫸ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 2570
▶ มีนาคม พ.ศ. 2566 
โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจสอบเอกสารในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ”  
*
*
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566
เวลา: 13.30 – 15.30 น.
สถานที่: ห้องประชุม 301 ชั้น 3
อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
⫸ งานกำหนดตำแหน่งฯ 2617
โครงการอบรม “การพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC เพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2566”   วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566
เวลา: 08.30 – 12.00 น.
สถานที่: บรรยายออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
⫸ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 2570
▶ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัส Outcome-Based Education เพื่อการออกแบบ บริหาร และประเมินหลักสูตร”
*                                                                                     
*
*
*
>> วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เวลา: 09.00 – 16.00 น.
>> วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เวลา: 09.00 – 12.00 น.

สถานที่: ห้องประชุมเทา-ทอง 1 ชั้น 2
โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 2641
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA Implementation and GAP Analysis version 4”   
1
วันที่ 3 และ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
เวลา: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่: บรรยายออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
⫸ งานพัฒนาคุณภาพ 2716
▶ ธันวาคม พ.ศ. 2565 
โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อสังเกตในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”  << รายละเอียด >>  
1
วันที่ 15 ธันาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 12.45 – 16.00 น.
สถานที่: บรรยายออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
⫸ งานกำหนดตำแหน่งฯ 2617
โครงการอบรม “นโยบายวิชาการและแนวทางการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร”
1
1
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 09.00 – 14.00 น.
สถานที่: ห้องประชุมเทา-ทอง 1 ชั้น 2
โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 2641
▶ ตุลาคม พ.ศ. 2565 
โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2565″

1
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 13.30 – 16.30 น.
สถานที่: ห้อง PJ-301
อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 2570
1โครงการอบรม “การเขียนบทวีดิทัศน์เพื่อการพัฒนารายวิชา BUU MOOC รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566”
<< รายละเอียด >>  
วันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่: ห้องประชุม 201 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ คุณบุรินทร์ 2710