◉ ตารางการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2566 ◉
โครงการ/กิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม  ฝ่ายงานรับผิดชอบ
▶ ธันวาคม พ.ศ. 2565 
โครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อสังเกตในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”  << รายละเอียด >>  
1
วันที่ 15 ธันาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 12.45 – 16.00 น.
สถานที่: บรรยายออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
⫸ งานกำหนดตำแหน่งฯ 2617
โครงการอบรม “นโยบายวิชาการและแนวทางการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร”
1
1
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 09.00 – 14.00 น.
สถานที่: ห้องประชุมเทา-ทอง 1 ชั้น 2
โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 2641
▶ ตุลาคม พ.ศ. 2565 
โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2565″

1
วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 13.30 – 16.30 น.
สถานที่: ห้อง PJ-301
อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ งานพัฒนาหลักสูตรฯ 2570
1โครงการอบรม “การเขียนบทวีดิทัศน์เพื่อการพัฒนารายวิชา BUU MOOC รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566”
<< รายละเอียด >>  
วันที่ 27-28 ตุลาคม พ.ศ. 2565
เวลา: 08.30 – 16.30 น.
สถานที่: ห้องประชุม 201 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ คุณบุรินทร์ 2710