📣 ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ BUU AUN-QA Assessor ปีการศึกษา 2565” : 5-7 เม.ย.2566

 

งานพัฒนาคุณภาพ กองบริหารการศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วม
– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง BUU AUN-QA Assessor ปีการศึกษา 2565 –

                    📣 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริหารการศึกษา ขอเชิญ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis (ปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) หรือหลักสูตร Outcome Based Education หรือผ่านการอบรมอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis ที่จัดโดย ทปอ. หรือเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยบูรพา” เข้าร่วม ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง BUU AUN-QA Assessor ปีการศึกษา 2565 ” รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ในระหว่างวันที่ 5 – 7 เมษายน พ.ศ. 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น.
▶▶ วิทยากร: รศ.ดร.กัญคดา อนุวงศ์ และทีมงาน
▶▶ วัตถุประสงค์: เข้าใจสาระสำคัญของเกณฑ์ AUN-QA ความสอดคล้องของการจัดการศึกษาแบบ Outcome-bases Education สามารถเตรียมการประเมิน และทำการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ได้
▶▶ คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม: (โปรดอ่าน)
1. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis (ปีการศึกษา 2564 – 2565)
2. เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Outcome Based Education หรือผ่านการอบรมอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis ที่จัดโดย ทปอ.
3. เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยบูรพา
** ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมฯ **
https://bit.ly/AUNGap64_65
▶▶ เนื้อหาของหลักสูตร: การดำเนินการของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 การทำ Case Study จัดทำ Desktop Assessment and Presentation Role playing การสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Report preparation and Report writing  ผ่านการทำ Workshop,  Presentation & Discussion
▶▶ กลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์การประเมิน และเงื่อนไขอื่น
        1) เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis (ปีการศึกษา 2564 – 2565) หรือหลักสูตร Outcome Based Education หรือผ่านการอบรมอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis ที่จัดโดย ทปอ. หรือเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยบูรพา
        2) ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มเสมือนท่านได้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินจริง
        3) ผู้สมัครจะได้รับเอกสารกรณีศึกษาที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และต้องทำการประเมินแบบ Desktop Assessment และส่งผลงานก่อนเข้าร่วมอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการอบรม
        4) ผู้ตรวจพิจารณา Desktop Assessment ของผู้สมัคร ผู้ที่สามารถทำได้ครบถ้วนตามเกณฑ์ ไม่มีการคัดลอกหรือทำไม่ครบถ้วน จะมีสิทธิ์ในการอบรม
        5) ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ของมหาวิทยาลัยบูรพา จะต้อง
             5.1 ร่วมกิจกรรมในการอบรมตลอดช่วงการอบรม (เต็มเวลา)
             5.2 สามารถจัดทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามกำหนดเวลาก่อนเข้ารับการอบรมและหลังการอบรม
             5.3 ทำแบบทดสอบหลังการอบรมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
             5.4 ผลการประเมินจากสมาชิกกลุ่ม (Peer Evaluation)
             5.5 คุณภาพของงานที่มอบหมายหลังการอบรมอยู่ในระดับผ่าน
             5.6 ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและมีความรับผิดชอบ

 

📌 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ 📌

https://bit.ly/Regis_Assessor65

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาคุณภาพ กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
📞 038-102716, 038-102640
📫 buu_quality@go.buu.ac.th
Facebook: BUU Quality
Facebook: กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา