📣 ขอเชิญหัวหน้าส่วนงานและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตร โดยใช้ผลวิเคราะห์ Skill Mapping”: 4 เม.ย.2566

 

ขอเชิญหัวหน้าส่วนงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ม.บูรพา
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
◉ การพัฒนาหลักสูตร โดยใช้ผลวิเคราะห์ Skill Mapping ◉

                      📣 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริหารการศึกษา ขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนงาน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ผลวิเคราะห์ Skill Mapping
▶▶ วิทยากรจาก สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
        1. ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย (อดีตรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
        2. รศ.ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ (ผู้อำนวยการ KMITL Data Management Center สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
▶▶ วัตถุประสงค์: เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน กำหนดแนวทาง แผนและวิธีดำเนินการในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน โดยใช้ผลวิเคราะห์ Skill Mapping รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน โดยใช้ผลวิเคราะห์ Skill Mapping เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรฐานทักษะของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงเสนอหลักสูตรตามโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ปีงบประมาณ 2566 ต่อไป
▶▶ วันจัดโครงการ: วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
▶▶ รูปแบบการจัดโครงการ: บรรยายรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
🎥 ลิงก์เข้าร่วมระบบ ZOOM 🎥
https://buu-ac-th.zoom.us/j/99725181393?pwd=aXZnSU1iVWpXQVpTQnQxQ0h1b2g3dz09

Meeting ID: 997 2518 1393          Passcode: 441715

 

📌 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ 📌

https://bit.ly/BUUSkillMapping2023_regis


ภายในวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

 

◀◀ กำหนดการ ▶▶

 << ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >>
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
📞 038-102570
📫 service@go.buu.ac.th

Facebook: กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา