▶▶ กองบริหารการศึกษา ม.บูรพา…จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การตรวจสอบเอกสารในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ”

 

กองบริหารการศึกษา ม.บูรพา…จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
“การตรวจสอบเอกสารในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ”

                         👉👉 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์ กองบริหารการศึกษา ได้จัดกิจกรรม “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจสอบเอกสารในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ” โดยมี รศ.ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และให้เกียรติเป็นผู้อภิปรายเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการร่วมกับวิทยากรจากงานกำหนดตำแหน่งฯ ประกอบด้วยคุณวัชระ วงศ์เกิดสุข และคุณไพศาล ริมชลา (ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา) และยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
                         📌📌 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมฯ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการ การตรวจสอบเอกสารแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย
                                   >> การตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์ม ก.พ.อ.03 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
                                   >> กระบวนการกลั่นกรองการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับส่วนงาน
                                   >> Check list การเตรียมจำนวนผลงานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
                                   >> ข้อผิดพลาดของเอกสารขอตำแหน่งทางวิชาการที่พบบ่อย
                         😀😀 โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุม PJ-301 ห้องประชุม PJ-301 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีคณาจารย์ผู้สนใจและบุคลากรที่ดูแลงานการขอตำแหน่งทางวิชาการของส่วนงานเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งสิ้น 50 คน
<< ภาพกิจกรรม >>