▶▶ ม.บูรพา..มุ่งยกระดับการพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai Mooc เพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย จัดอบรม “การพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC เพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2566”

 

ม.บูรพา..มุ่งยกระดับการพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai Mooc
เพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย
จัดอบรม “การพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC
เพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีงบประมาณ 2566”

                      👉 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัด โครงการอบรม “การพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC เพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2566” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมี รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดำเนินรายการ
                     👉 โครงการอบรม “การพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC เพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2566” ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับเกียรติจาก..คณะวิทยากรจากโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ประกอบด้วย…
                     🙂 รศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (ผู้อำนวยการฯ)
                     🙂 ภก.รศ.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (รองผู้อำนวยการฯ)
                     🙂 รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (รองผู้อำนวยการฯ)
                     🙂 คุณจิระ ชนรักสุข (นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี)
                     🙂 คุณชนากานต์ ปิ่นวิเศษ (นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาออนไลน์)
                      👉👉 โดยคณะวิทยากรได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC เพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต ระบบ Thai MOOC การออกแบบพัฒนารายวิชา และแนวปฏิบัติในการพัฒนารายวิชาบนระบบ Thai MOOC รวมไปถึงได้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการพัฒนารายวิชาบนระบบ Thai MOOC กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย
                      📌 อนึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา รวมไปถึงผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 81 คน
<< ภาพกิจกรรม >>