▶▶ ม.บูรพา…ยกระดับการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ผลวิเคราะห์ Skill Mapping

 

 

ม.บูรพา…ยกระดับการพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ผลวิเคราะห์ Skill Mapping

                       ▶▶ เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ผลวิเคราะห์ Skill Mapping” ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ โดยมี รศ.ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ และมี รศ.ดร.สุชาดา พงศ์กิตติวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดำเนินรายการ
                        ▶▶ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรโดยใช้ผลวิเคราะห์ Skill Mapping” ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับเกียรติจาก..วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกอบด้วย…ศ.ดร.สุรินทร์ คำฝอย อดีตรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ ผู้อำนวยการ KMITL Data Management Center
                         ▶▶ โดยคณะวิทยากรได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน กำหนดแนวทาง แผนและวิธีดำเนินการในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน โดยใช้ผลวิเคราะห์ Skill Mapping รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน โดยใช้ผลวิเคราะห์ Skill Mapping เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรฐานทักษะของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงเสนอหลักสูตรตามโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ปีงบประมาณ 2566 ต่อไป
                      📌 อนึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา รวมไปถึงผู้สนใจเข้าร่วมทั้งสิ้น 60 คน
<< ภาพกิจกรรม >>