ตารางการฝึกอบรม
โครงการ/กิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม  รายละเอียด
มกราคม พ.ศ. 2564
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 2“ 
1
1
วันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ. 2564
สถานที่: ห้องประชุม MD 601 ชั้น 6
อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ โครงการฯ
คลิ๊กที่นี่
ธันวาคม พ.ศ. 2563
โครงการอบรม “การผลิตและพัฒนากำลังคนคุณภาพในยุค New Normal”
1
1
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สถานที่: ห้องบรรยาย K-C 300  PJ-301
อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ โครงการฯ
คลิ๊กที่นี่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) รุ่นที่ 2”
1
วันที่ 1-3 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สถานที่: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
2
2
⫸ โครงการฯ
คลิ๊กที่นี่
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1 “
1
4
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สถานที่: ห้อง PJ-301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
1
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
⫸ โครงการฯ
คลิ๊กที่นี่
โครงการอบรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx Criteria)”
1
1
วันที่ 5-6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สถานที่: ห้อง PJ-301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
1
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
⫸ โครงการฯ
คลิ๊กที่นี่
กันยายน พ.ศ. 2563
โครงการอบรม “การพัฒนาหลักสูตร Non-Degree
แบบ Micro-Credentials”
1
1
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา: 09.00 – 14.00 น.
สถานที่: ห้องประชุม 903 ชั้น 9
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
⫸ โครงการฯ
คลิ๊กที่นี่
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) สำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 วันที่ 1,2,3 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา: 09.00 – 14.00 น.
สถานที่: ห้อง PJ-301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
สิงหาคม พ.ศ. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การขอตำแหน่งทางวิชาการ”
1
1
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เวลา: 09.00 – 14.00 น.
สถานที่: ห้อง PJ-301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่

⫸ โครงการฯ
คลิ๊กที่นี่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“แนวทางการจัดทำหลักสูตร (มคอ. 2)”
1
1
1
1
1
1
1
1
– ระดับปริญญาตรี
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เวลา: 09.00 – 16.00 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุม IC 203 วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา
– บัณฑิตศึกษา
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เวลา: 09.00 – 16.00 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุม IC 203 วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
⫸ โครงการฯ

คลิ๊กที่นี่
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา” (CHE Curriculum Online: CHECO) วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สถานที่: ห้องบรรยาย KB ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
มิถุนายน พ.ศ. 2563
โครงการอบรม “แนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education Approach)”
1
วันที่ 11 และ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
อบรมผ่านระบบ Google Hangouts Meet
1
⫸ กิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
1