◆ ข่าวและกิจกรรมกองบริการการศึกษา ◆
◆ ข่าวกองบริการการศึกษา

ข่าวงานพัฒนาคุณภาพ

ข่าวงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

 

◉ ตารางการฝึกอบรม ◉
ตารางการฝึกอบรมกองบริการการศึกษา

▶ ปฎิทินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา)

 

◈ บันทึกการอบรม-บรรยาย กองบริการการศึกษา ◈
🎥 บันทึกการอบรมและบรรยายที่น่าสนใจ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา