ตารางการฝึกอบรม
โครงการ/กิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม  รายละเอียด
กันยายน พ.ศ. 2563
โครงการอบรม “การพัฒนาหลักสูตร Non-Degree
แบบ Micro-Credentials”
1
1
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา: 09.00 – 14.00 น.
สถานที่: ห้องประชุม 903 ชั้น 9
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
⫸ โครงการฯ
คลิ๊กที่นี่
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) สำหรับมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 วันที่ 1,2,3 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา: 09.00 – 14.00 น.
สถานที่: ห้อง PJ-301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
สิงหาคม พ.ศ. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการ
1
1
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เวลา: 09.00 – 14.00 น.
สถานที่: ห้อง PJ-301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่

⫸ โครงการฯ
คลิ๊กที่นี่
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“แนวทางการจัดทำหลักสูตร (มคอ. 2)”
1
1
1
1
1
1
1
1
– ระดับปริญญาตรี
วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เวลา: 09.00 – 16.00 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุม IC 203 วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา
– บัณฑิตศึกษา
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เวลา: 09.00 – 16.00 น.
สถานที่: ณ ห้องประชุม IC 203 วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
⫸ โครงการฯ

คลิ๊กที่นี่
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การกรอกข้อมูลหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา” (CHE Curriculum Online: CHECO) วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563
สถานที่: ห้องบรรยาย KB ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา
⫸ภาพกิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
มิถุนายน พ.ศ. 2563
โครงการอบรมแนวทางการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education Approach)
1
วันที่ 11 และ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563
อบรมผ่านระบบ Google Hangouts Meet
1
⫸ กิจกรรม
คลิ๊กที่นี่
1