VDO การอบรมและการบรรยายที่น่าสนใจ

🎥 บันทึกการบรรยาย-อบรม << การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน >>
🎥 บันทึกการบรรยาย-อบรม << งานพัฒนาคุณภาพ >>
🎥 บันทึกการบรรยาย-อบรม << การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ >> 
🎥 บันทึกการบรรยาย-อบรม << BUU MOOC-THAI MOOC >>
🎥 บันทึกการบรรยาย:  การบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 67 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา:
67th Anniversary 67 Public Lectures