⫸ งานพัฒนาคุณภาพจัด Workshop โครงการ Coaching Project for AUN-QA Accreditation ครั้งที่ 2

 

งานพัฒนาคุณภาพจัด Workshop โครงการ “Coaching Project for AUN-QA Accreditation ครั้งที่ 2”
                        👉 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ) และคณะอนุกรรมการเทคนิคการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ได้จัดกิจกรรม Workshop ครั้งที่ 2 ของโครงการ “Coaching Project for AUN-QA Accreditation” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการรับรองหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับสากล (AUN-QA Criteria 2) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ในการใช้ห้องประชุมดอกปีป ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาพกิจกรรม