⫸ งานพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรม “TQA Coaching ครั้งที่ 2” (หมวด 2 และหมวด 4)

งานพัฒนาคุณภาพจัดกิจกรรม
” TQA Coaching ครั้งที่ 2 ” (หมวด 2 และหมวด 4)
                        👉 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา ได้จัดกิจกรรม Workshop ครั้งที่ 2 ของโครงการ TQA Caching เพื่ออภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์ EdPEx หมวด 2 และหมวด 4 ให้กับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ และคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร จำนวน 5 ท่าน ได้แก่
                         1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ)
                         2. ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต (คณะแพทย์ศาสตร์)
                         3. ดร.เจริญ ชินวานิชย์เจริญ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
                         4. ดร.ธนพล พุกเส็ง (คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์)
                         5. คุณพิสมัย น้ำจันทร์ (สำนักคอมพิวเตอร์)
ภาพกิจกรรม