📣 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Outcome-Based Education (OBE): 20-21 เม.ย.2565

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Outcome-Based Education (OBE)◀ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ▶
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

📞 038-102641, 2711